Чого від неї чекати пацієнтам та лікарям?

Ваш лікар

Реформа розпочнеться з первинної ланки медицини, тобто сімейних ліка­рів, терапевтів та педіатрів. Ви можете звернутися до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, як тіль­ки відчуєте необхідність в обстеженні чи лікуванні. У розвинених країнах сі­мейні лікарі без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за допомо­гою сучасних знань, базової апарату­ри та найбільш розповсюджених ана­лізів та ліків.

Усі ці послуги будуть 100% покри­ватися з державного бюджету.

Ваш лікар стане агентом сім’ї в сис­темі охорони здоров’я. Він буде слідку­вати за здоров’ям повністю забезпечу­вати первинну діагностику. Для цього лікар має бути мотивований, переду­сім — фінансово.

Уже з січня 2018 року лікарі первин­ної ланки отримуватимуть фінансування за новою моделлю — щорічну фіксова­ну виплату за обслуговування кожного пацієнта, з яким він підписав договір. Водночас розмір виплати на молодих людей та людей похилого віку суттєво відрізнятиметься з урахуванням збіль­шення кількості звернень у зв’язку з ві­ковими особливостями.

Важливо пам’ятати, що лікар отримує за вас кошти і тоді, коли ви здорові. Чим менше ви хворієте, тим менше у лі­каря роботи, а доходи ті самі. Так ми сти­мулюємо лікарів дбати про своїх паці­єнтів. Ця модель ефективно працює в усьому світі.

Які послуги надаватиме ваш лікар?

Лікар первинної ланки — це спеціа­ліст, який має всю інформацію про ваше здоров’я.   Завдяки цьому він бачить взає­мозв’язки та може визначити, на якій стадії потрібне втручання профільно­го спеціаліста.

Інформація про стан здоров’я пацієн­та буде міститися в електронній системі охорони здоров’я — eHealth. Навіть коли громадянин перейде до іншого лікаря, уся інформація буде доступна.

Головний обов’язок сімейного ліка­ря — вчасно попередити або виявити за­хворювання на ранній стадії. А також на­дати невідкладну допомогу при гострих станах і раптових погіршеннях стану здо­ров’я: високій температурі тіла, гострому і раптовому болю, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших станах, захво­рюваннях, отруєннях і травмах, що по­требують невідкладної допомоги.

Чи буде цей лікар саме лікувати?

Так. Сімейний лікар, згідно з відпо­відним протоколом лікування, обсте­жує пацієнта та призначає непохідні аналізи, більшість з яких будуть про­водитися одразу в амбулаторії. На осно­ві отриманої інформації сімейний лікар приймає рішення про лікування як го­стрих, так і хронічних станів пацієнта. За необхідності сімейний лікар дає на­правлення до профільних спеціалістів.

Що ще входитиме в його обов’язки?

 • профілактика захворювань у груп ризику;
 • вакцинація;
 • видача медичних довідок та лікарняних листків;
 • видача рецептів за програмою відшкодування вартості ліків «Доступні ліки», у тому числі рецепти на ліки для хронічних хворих.

Сімейний лікар у селі

У селах сімейного лікаря обирає міс­цева громада. Тарифні ставки заробіт­ної плати для сімейного лікаря будуть скасовані. Сільські громади, нарешті, зможуть суттєво покращити первинну допомогу. Створивши для лікаря гарні умови життя і праці, села зможуть запро­сити перспективних спеціалістів. Гідну заробітну плату забезпечить держава.

Кваліфіковані сімейні лікарі гото­ві працювати в селах, якщо на додаток до хорошої зарплати вони матимуть житло з водопостачанням і опаленням, обладнане місце роботи та відшкоду­вання витрат на пальне для службово­го транспорту.

Якщо в селі проживає невелика кіль­кість людей, один сімейний лікар може обслуговувати декілька населених пунк­тів, які розташовані поряд. У цьому ви­падку лікар отримує підтримку декіль­кох місцевих громад.

Як буде пов’язаний ваш лікар та спеціалізовані медичні заклади?

Держава покриває обстеження, кон­сультацію та призначення лікування лі­каря спеціалізованого або високоспеціалізованого медичного закладу тільки за умови направлення від сімейного лікаря або педіатра. Оскільки, згідно зі статистикою, більшість звернень гро­мадян знаходяться в компетенції сімей­ного лікаря без залучення профільного спеціаліста або припадають на екстре­ні виклики.

Сімейний лікар не може виписати направлення до конкретного спеціаліста та/або конкретного закладу. Він тільки зазначає профіль вузькоспеціалізованого лікаря. Пацієнт самостійно вирішує, куди йому звернутися.

А якщо ваш сімейний лікар недоступний?

Коли ваш сімейний лікар у відпустці або вам у чужому місті необхідна пер­винна медична допомога, можна звер­нутися до найближчого чергового цен­тру первинної допомоги.

Як обрати лікаря?

Ви можете обрати будь-якого терапе­вта для дорослого, педіатра для дитини або сімейного лікаря для всієї родини незалежно від місяця вашого проживан­ня чи реєстрації.

Якщо ви вже маєте лікаря, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли і ви йому довіряє­те, просто підпишіть з ним декларацію. А Національна служба здоров’я України заплатить вашому лікарю за вас. Якщо лікар, який вів вас до початку приписної кампанії, не влаштовує, саме час знай­ти того, кому ви готові довірити своє здоров’я.

Де шукати?

Дізнайтеся про сімейних ліка­рів, які працюють у найближчих до вас амбулаторіях сімейної медици­ни або поліклініках.

Розпитайте сусідів та знайомих, чи подобається їм їхній сімейний лі­кар, чи влаштовують їх його методи профілактики, обстеження та лікування

Зверніться у місцевий відділ охо­рони здоров’я, де вам зможуть надати інформацію про сімейних лікарів у ва­шому населеному пункті чи районі.

До початку приписної кампанії буде створена єдина відкрита електронна база, прив’язана до мапи, де ви також зможете обрати лікаря, до якого зручно та швидко дістатися.

Визначилися з лікарем. Що далі?

Як тільки буде оголошено про поча­ток приписної кампанії, ви зможете під­писати декларацію із сімейним лікарем.

Ви можете підписати декларацію у будь-який час, навіть під час першо­го звернення.

Декларація підписується безстро­ково і діє до моменту, поки ви не вирі­шите змінити лікаря.

Поки лікар не набере 2000 пацієн­тів, він не може відмовити в підписан­ні декларації.

З 1 січня 2018 року сімейний лікар почне отримувати пряму річну оплату за обслуговування кожного пацієнта, який уклав з ним договір.

Так буде виглядати декларація про вибір лікаря. Лікар зможе заповнювати її відразу в електронному вигляді.

Педіатрія

Реформа первинної ланки не скасо­вує педіатрів. Навпаки — педіатри отри­мають фінансові заохочення на тих же умовах, що і сімейні лікарі. При цьому річна фіксована виплата на кожну ди­тину буде навіть вища за середню.

Так само як і сімейного лікаря, гро­мадяни можуть обирати окремо педіатра для своєї дитини. Або обслуговуватися всією сім’єю в одного сімейного лікаря.

Педіатр безоплатно вакцинує ді­тей згідно з календарем профілактич­них щеплень

Екстрена допомога

Коли громадянину необхідна екс­трена спеціалізована допомога, він звер­тається до будь-якого центру екстреної допомоги. Лікування випадків, які за­грожують життю, будуть покриті дер­жавою на 100%.

Спеціалізовані медичні заклади 

Реформування моделі фінансування медичних установ спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги розпочнеть­ся з січня 2019 року. До цього часу відбу­деться реформування системи первинної допомоги та буде зібрана необхідна ста­тистика, щоб втілити зміни на вторинній і третинній ланці. Однак, уже протягом 2018 року окремі послуги будуть оплачу­ватися за новою моделлю фінансування у пілотному режимі.

На рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої допомоги держава спла­чуватиме напряму медичному закладу за кожну надану медичну послугу за про­зорими та єдиними для всієї країни та­рифами. Тариф включатиме усі витра­ти: і на ліки, і на ремонт обладнання, і на роботу медиків.

Щороку об’єм послуг, гарантова­них державою, та тарифи будуть затвер­джуватися Верховною Радою в рамках Державного Бюджету. Усі тарифи будуть обґрунтованими та відкритими. Кожен зможе побачити в Інтернеті, чому одна послуга коштує стільки, а інша — стільки.

Це означає, що в рамках гарантова­ного державою пакету медичних послуг, держава покриє 100% вартості лікуван­ня, включно з витратними матеріалами і ліками.

Червоний список послуг

Одночасно існуватиме так званий червоний список послуг, які не ввійдуть у державний гарантований пакет. Це мо­жуть бути додаткові послуги та ті, які не є життєво необхідними. Наприклад, есте­тична стоматологія, пластична хірургія та інші. Вартість цих послуг громадяни будуть сплачувати самостійно.

Червоний список послуг так само буде змінюватися з року в рік, залежно від того, який об’єм послуг Зможе гаран­тувати держава.

Пологи

Нова модель оплати за медичну послугу на деякі види спеціалізованої медичної допомоги почне впроваджу­ватися вже у 2018 році. Так, у рамках спеціальної програми, усі пологи — екс­трені чи планові — будуть 100% покри­ті державою за єдиним та однаковим тарифом, який забезпечить гідний ле­гальний дохід бригадам комунальних пологових будинків.

Додаткові послуги (такі як палата підвищеного комфорту або медичні ма­ніпуляції, які не показані породіллі) мо­жуть бути платними.

Ведення вагітності та патронат но­вонародженого українця до року може здійснювати сімейний лікар матері за її бажанням.

Що найважливіше в системі охорони здоров’я?

Гарантія від держави, що за потре­би кожен громадянин отримає медичну допомогу,                                на яку має право за законом  і за яку платить податки.

Незважаючи на офіційно безоплатну медицину, часто вже у лікарні нас пита­ють, чи маємо гроші на ліки та лікування.

Чому так?

Проблема — не тільки в дефіциті фінансування державної медицини. Система не функціонує через неефек­тивне використання наявних бюджет­них коштів.

Реформа, розроблена командою Міністерства охорони здоров’я України спільно з міжнародними експертами, — це реформа фінансування системи охо­рони здоров’я, щоби кожен українець мав рівний доступ до медичних по­слуг та ліків, гарантованих та покри­тих державою.

Що таке «фінансові гарантії»?

Основне завдання держави — фінан­сово захистити громадян, тобто оплати­ти медичні послуги за єдиними та рів­ними для всіх правилами.

За існуючої системи держава витра­чає кошти на утримання будівель ліка­рень. Натомість нова модель фінансуван­ня дозволить усі гроші перенаправити на відновлення та збереження здоров’я конкретної людини. Реформа забезпе­чить максимально можливий фінансо­вий захист здоров’я кожного громадя­нина України.

Уперше в комунальних медичних установах з’явиться поняття медичної послуги та єдиного державного тари­фу на кожну послугу. Держава абсолют­но прозоро покриватиме усі витрати на надання послуги у межах державного гарантованого пакету напряму конкрет­ному лікарю або медичній установі. А па­цієнт, у свою чергу, може обрати будь - який медзаклад і лікаря для отримання медичної послуги та змінити його у будь - який час. Держава оплатить вартість лі­кування всюди.

Саме так реалізується право грома­дянина отримувати захист свого здо­ров'я. А держава надає фінансові гаран­тії для здійснення цього права.

Прозору та пряму оплату за нада­ні послуги медичним установам або лі­карям забезпечуватиме Національна служба здоров’я України. НСЗУ не на­лежить жоден із медичних закладів. Вона контролює, щоби пацієнтам були надані послуги у межах установлених сум  та якісно. В межах компетенції служби: отримувати скарги від паці­єнтів на якість надання послуг медич­ними закладами та випадки вимагання додаткових оплат від пацієнтів, непе­редбачених законодавством.

Що зміниться з 1 січня 2018 року?

Для пацієнтів

 • З 1 січня 2018 року кожен пацієнт зможе отримувати первинну допомогу абсолютно безоплатно в обраного ним сімейного лікаря.
 • Базові аналізи будуть також безоплатними в амбулаторії сімейного лікаря, їх можна буде здати на місці.
 • Якщо сімейний лікар буде вимагати додаткові кошти під час лікування, ви зможете звернутися зі скаргою до Національної служби здоров’я, а також замінити лікаря.
 • Буде розширений перелік ліків, вартість яких, за рецептом від сімейного лікаря, відшкодовується державою повністю або частково за програмою «Доступні ліки».

Для медиків

 • Перехідний період на нову систему фінансування — до 2019 року. В цей час зберігається та поступово зменшується фінансування на пацієнтів,
 • які були приписані до сімейного лікаря раніше, та зростає частка пацієнтів, які уклали декларацію.
 • Середня ставка для сімейного лікаря за приписану людину у 2018 році — 370 гривень.
 • Лікар первинної ланки матиме окремий бюджет на аналізи для пацієнтів. Річний тариф за літню людину (65+) та малюка — вдвічі більший за тариф на чоловіка 25 років.

 

 • Лікар первинної ланки може діяти в статусі ФОП, ліцензійні умови спрощено. В такому випадку бюджет на підтримку пацієнтів піде напряму на його рахунок.
 • Якщо лікар працює як найманий працівник, він домовляється про зарплату з керівництвом.
 • Власний прибуток лікаря ефективної сімейної практики з 2000 пацієнтами в статусі ФОП — до 18 тисяч гривень, медсестри - 12 тисяч гривень.
 • При цьому у групових практик менші витрати і більші доходи

   

За матеріалами МОЗ підготувала до публікації завідувач ІАВ Немирівського міського центру ПМСД А.Герасименко