Управління соціального захисту населення райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до розпорядження КМУ від 11.02.2016 року № 88-р. «Питання Державної служби з питань праці» та постанови Кабінету Міністрів України № 96 від 11 лютого 2015 року «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці» забезпечення здійснення функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці та функцій здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників передано з Державної санітарно-епідеміологічної служби України до Державної служби з питань праці (надалі Держпраці).

   На сьогодні, до приведення нормативно-правових актів з гігієни праці у відповідність до вимог чинного законодавства, посадові особи Держпраці керуються нормативно правовими актами з гігієни праці, зокрема, і наказами МОЗ України.

  Так, відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», акти визначення категорій працівників (додаток 1), списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (додаток 2), погоджуються фахівцями відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці України у Вінницькій області.

  В зв’язку з тим, що спеціалісти з гігієни праці територіально перебувають у    м. Вінниці, і знаходження їх в районах не передбачено, повідомляємо про те, що перед погодженням поіменних списків осіб, які  підлягають медичним оглядам,  необхідно звернутись до Управління Держпраці у Вінницькій області з заявою згідно додатку 1 (додається) для складання акту визначення категорій працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам відповідно до додатку 1 п. 2.2. Наказу МОЗ України від 21. 05.2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (додаток 2 додається) та для погодження поіменних списків працівників.

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації      І.П.Дзюбак                                 

Додаток 1

Начальнику

 Управління Держпраці

у Вінницькій області

Маруньку В.В.

   Просимо Вас надати фахівця з гігієни праці для складання акту визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам у 2016р. відповідно до додатку 1. П.2.2 наказу МОЗ України від 21.05.2007р № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Завірену копію штатного розпису та посад відповідно до ДК професій 003: 2010 додаю.

 

Дата            м.п.                       підпис                  Посада, П.І.Б.

 

 

Увага! Акти складаються в 2-х екземплярах ( для Управління Держпраці та роботодавця),поіменні списки—в 6-ти (для роботодавця, Управління Держпраці, Фонду ССНВ ПЗ, профспілкової організації підприємства, та 2—для лікувально-профілактичного закладу).

 

 

Додаток 2

Додаток 1
                                      до пункту 2.2
                                      Порядку проведення
                                      медичних оглядів працівників
                                      певних категорій

                               АКТ
         визначення категорії працівників, які підлягають
           попередньому (періодичним) медичному огляду

      ______________________________________________________
         (найменування підприємства, відомча належність)

                 від "____" _____________ 200 р.
 
Лікарем з гігієні праці __________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові)

____ Управління Держпраці у Вінницькій області _____
             (назва закладу Держпраці України)
за участю роботодавця ____________________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові)
та представника   профспілкової   організації   або  уповноваженої
працівниками особи _______________________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
визначено категорії   працівників,   які  підлягають  попередньому
(періодичним) медичному огляду в 2016______ році.
-----------------------------------------------------------------------

№ п/п  Назва цеху (діль- ниці)  Професія (посада) за ДК 003:2005  Кількість працівни ків за цією професією (тіліки для періоди чних медичних оглядів)  Назва шкідливих та небезпечних факторів і № пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичний) медичний огляд працівників  Назва робіт і № пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов'язк овим попередній (періо-дичні) медичний огляд праців ників  Кількість осіб,які підлягають огляду (тільки для періодичних мудичних оглядів)
усьо го у т. ч. жінок
               
   Усього            

 ----------------------------------------------------------------------
 Лікар з гігієни праці   __________  _____________________________
                        (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 М.П.
 Роботодавець            __________  _____________________________
                         (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)
 М.П.
 Представник профспілкової  організації  (вповноважена особа)    __________

 М.П.                    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові)